GIẢI PHÁP ERP NGÀNH MAYTÍNH NĂNG

Quản lý Chất lượng

Ghi các biên bản kiểm chất lượng, đánh giá các chỉ tiêu, luôn biết rõ thực trạng chất lượng trong sản xuất.

  • Ghi nhận biên bản kiểm chất lượng vải, phụ liệu
  • Phiếu báo lỗi Nguyên Phụ liệu
  • Ghi nhận biên bản kiểm chất lượng cuối chuyền.
  • Tính điểm chất lượng cho chuyền theo hệ thống đánh giá chất lượng của nhà máy
  • Điểm chất lượng của từng chuyền được cập nhật từng giờ và hiển thị ngay tại chuyền để công nhân được biết
quan-ly-chat-luong

Lợi ích

  • Theo dõi được tình trạng chất lượng cung ứng. Có thể cho điểm đánh giá cho mỗi PO mua NPL. 
  • Áp dụng được hệ thống dánh giá tình trạng chất lượng thực tế tại chuyền của nhà máy.
  • Công nhân luôn biết tình trạng chất lượng của chuyền mình đang làm.
(+84.28) 3848-99-75